مسیر log ضرروی در Linux cPanel

یکی از مهمترین بخش ها برای پیگیری مشکلات و کنترل سرور و آشنایی با وقایع یک سرور لاگ (log) می باشد. در لیست زیر مسیر لاگ های ضروری در سرور لینوکس centos با کنترل پنل cPanel درج شده است .

cPanel Installation Logs

/var/log/cpanel-install-thread0.log

Apache

/usr/local/apache/logs/access_log
/usr/local/apache/logs/error_log

Apache domlogs

/usr/local/apache/domlogs/example.com

Apache SUEXEC Logs

/usr/local/apache/logs/suexec_log

MySQL

/var/lib/mysql/hostname.err

BIND (named) Log

/var/log/messages

Exim

/var/log/exim_mainlog
/var/log/exim_paniclog
/var/log/exim_rejectlog

Courier or Dovecot IMAP

/var/log/maillog

Tomcat Logs

/usr/local/jakarta/tomcat/logs/catalina.err
/usr/local/jakarta/tomcat/logs/catalina.out

cPanel Access Log

/usr/local/cpanel/logs/access_log

cPanel Error Log

/usr/local/cpanel/logs/error_log

cPanel License Log

/usr/local/cpanel/logs/license_log

Stats Execution Logs

/usr/local/cpanel/logs/stats_log

Stats Execution Logs

/usr/local/cpanel/logs/stats_log

ChkServd (cPanel Monitoring Daemon) Logs

/var/log/chkservd.log

cPHulkd

/usr/local/cpanel/logs/cphulkd.log

cPanel Backup Logs

/usr/local/cpanel/logs/cpbackup/*.log

Pure-FTP

/var/log/messages
/var/log/xferlog (symlinked to /usr/local/apache/domlogs/ftpxferlog)

Cron Logs

/var/log/cron

SSH Logs

/var/log/secure

ModSecurity

/usr/local/apache/logs/modsec_audit.log
/usr/local/apache/logs/modsec_debug_log

wjunction : منبع

یک آبانی ، در دنیای IT و علاقه مند به کسب و کار اینترنتی *** مطالعه کتاب ، طبیعت ، وردپرس ، لینوکس ، کسب و کار آنلاین ، قهوه ، عکاسی

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت